Thí sinh hãy lần lượt điền số giấy tờ tùy thân và email khi điền thông tin cá nhân vào các ô dưới đây và nhấn nút “gửi đi”, hệ thống sẽ gửi đi một mật mã mới. (Hãy lưu ý tìm cả trong thùng rác trong email).

身分証番号、Emailアドレスを順番に入力して、送信ボタンをクリックしてください。自動的に新しいパスワードがEmailアドレスに送られます。(万一Emailが届かなかったら「ゴミ箱」の中も確認してみて下さい。)