1. Tôi xin đảm bảo toàn bộ thông tin đăng ký dự thi là do bản thân tôi tự điền, nếu điền sai, tôi xin tự chịu trách nhiệm và chấp nhận bị hủy tư cách dự thi.
  2. Tôi đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với nội dung của các điều khoản trong Hướng dẫn dự thi Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc tế.
  3. Giấy báo thi: Thí sinh phải tự tải về từ internet, in ra và mang theo khi đến dự thi.
  1. 入力した内容は全て私自身の入力によるものです。よって、誤入力により試験資格を失った場合にも自己責任であることを認めます。
  2. 国際ベトナム語能力試験受験要項の各項目を熟読、理解し、内容に同意しました。
  3. 受験票は、受験者が各自インターネットからダウンロード、印刷し、試験場に持参します。
Hãy điền mã xác nhận 確認コードの入力 Không đồng ý 同意しません Đồng ý 同意します