1. Sau khi hoàn thành việc điền thông tin cá nhân, thí sinh có thể sử dụng số giấy tờ tùy thân đã đăng ký và mật mã để đăng nhập vào tài khoản, tải Giấy báo thi hoặc tra điểm.
  2. Mật mã là một dãy ký tự ngẫu nhiên được hệ thống cung cấp khi hoàn thành việc điền thông tin cá nhân, nếu quên mật mã này, xin hãy chọn nút “quên mật mã” bên dưới và làm theo hướng dẫn.
  1. 個人情報の入力が完了したら、登録した身分証番号とパスワードによりログインして、受験票のダウンロードや得点の確認ができます。
  2. パスワードは、個人情報の入力完了とともにシステムが自動的に生成する記号列です。もしパスワードを忘れたら、ページ下部の「パスワードを忘れたら」のボタンをクリックして、指示に従って下さい。